..... Người Nam ..... - Điều khoản sử dụng

Khi truy cập "..... Người Nam .....", bạn đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng "..... Người Nam .....". Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn, nhưng bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra chính sách này vì việc bạn tiếp tục sử dụng "..... Người Nam ....." sau khi thay đổi có nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý bởi những điều khoản được cập nhật và/hoặc sửa đổi.

Diễn đàn của chúng tôi được cung cấp bởi phpBB. Phần mềm phpBB chỉ tạo điều kiện thảo luận dựa trên internet; PhpBB Limited không chịu trách nhiệm về những gì chúng tôi cho phép và/hoặc không cho phép. Để biết thêm thông tin về phpBB, vui lòng xem: https://www.phpbb.com/ .

Bạn đồng ý không đăng bất kỳ nội dung lạm dụng, tục tĩu, thô tục, vu khống, gây hấn, đe dọa, định hướng tình dục hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể vi phạm bất kỳ luật pháp nào của quốc gia nơi "..... Người Nam ....." được lưu trữ hoặc luật quốc tế. Làm như vậy có thể khiến bạn bị cấm vào "..... Người Nam ....." ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng "..... Người Nam ....." có quyền xóa, chỉnh sửa, di chuyển hoặc đóng bất kỳ chủ đề nào vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết. Bạn đồng ý với việc thông tin bạn nhập vào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù thông tin này không được tiết lộ cho bất kỳ ai nếu không có sự đồng ý của bạn, nhưng "..... Người Nam ....." và phpBB cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi xâm nhập nào có thể dẫn đến việc dữ liệu bị xâm phạm.