..... Người Nam ..... - Chính sách riêng tư

Tài liệu này giải thích chi tiết cách "..... Người Nam ....." cùng các công ty liên kết (sau đây gọi là "chúng tôi", "của chúng tôi", "..... Người Nam .....", "https://www.nguoinam.com/phpbb") và phpBB (sau đây gọi là " họ "," của họ "," phần mềm phpBB "," www.phpbb.com "," phpBB Limited "," phpBB Teams ") sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được trong quá trình sử dụng của bạn (dưới đây gọi là " thông tin của bạn ").

Thông tin của bạn được thu thập qua hai cách. Thứ nhất, bằng cách duyệt qua "..... Người Nam ....." sẽ làm cho phần mềm phpBB tạo ra một số cookie, đó là các tệp văn bản nhỏ được tải xuống các tệp tạm thời của trình duyệt web trên máy tính của bạn. Hai cookie đầu tiên chỉ chứa một số nhận dạng người dùng (sau đây gọi là "id người dùng") và mã nhận dạng phiên ẩn danh (sau đây gọi là "session-id"), được tự động phân phối cho bạn bởi phần mềm phpBB. Cookie thứ ba sẽ được tạo khi bạn đã duyệt các chủ đề trong "..... Người Nam ....." và được sử dụng để lưu trữ các chủ đề đã được đọc, do đó cải thiện trải nghiệm của người dùng là bạn.

Chúng tôi cũng có thể tạo ra các cookie ngoài phần mềm phpBB khi bạn duyệt "..... Người Nam .....", mặc dù chúng nằm ngoài phạm vi của tài liệu này chủ yếu nói về các trang được tạo bởi phpBB. Cách thứ hai mà chúng tôi thu thập thông tin là dựa vào những gì bạn gửi cho chúng tôi. Điều này có thể là và không giới hạn ở: bài đăng dưới dạng người dùng ẩn danh (dưới đây gọi là "bài đăng ẩn danh"), đăng ký "..... Người Nam ....." (sau đây gọi là "tài khoản của bạn") và các bài viết do bạn gửi sau khi đăng ký và trong khi đăng nhập ( Sau đây gọi là "bài đăng của bạn").

Ở dạng tối thiểu, tài khoản của bạn gồm một tên duy nhất (sau đây gọi là "tên người dùng của bạn"), một mật khẩu cá nhân được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của bạn (dưới đây gọi là "mật khẩu của bạn") và một địa chỉ email cá nhân, hợp lệ ). Thông tin tài khoản của bạn ở "..... Người Nam ....." được bảo vệ bởi luật bảo vệ dữ liệu áp dụng ở quốc gia nơi chúng tôi lưu trú. Ngoài tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn, các thông tin khác được yêu cầu bởi "..... Người Nam ....." trong quá trình đăng ký, hoặc bắt buộc hoặc tùy chọn, tùy theo nhu cầu của "..... Người Nam .....". Trong mọi trường hợp, bạn vẫn là người quyết định thông tin nào trong tài khoản của mình sẽ được hiển thị công khai. Hơn nữa, trong tài khoản của bạn, bạn có thể chọn tham gia hoặc không tham gia các email tự động tạo ra bởi phần mềm phpBB.

Mật khẩu của bạn được mã hóa (băm một chiều) cho an toàn. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều trang web khác nhau. Mật khẩu là phương tiện để truy cập tài khoản của bạn ở "..... Người Nam .....", vì vậy hãy bảo vệ nó một cách cẩn thận và trong bất cứ trường hợp nào, sẽ không ai thuộc về "..... Người Nam .....", phpBB hoặc bên thứ ba nào khác, hỏi về mật khẩu của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng tính năng "Tôi quên mật khẩu" được cung cấp bởi phần mềm phpBB. Qui trình này sẽ yêu cầu bạn gửi tên người dùng và email của bạn, sau đó phần mềm phpBB sẽ tạo mật khẩu mới để bạn có thể vào lại tài khoản của mình.